Katholieke identiteit en vieringen

De identiteit van onze school is zichtbaar door wat we uitdragen naar de kinderen en de onderwijskundige keuzes die we maken. De Kwinkslag verzorgt onderwijs vanuit een katholieke levensbeschouwing, waarbij we tevens ruimte bieden aan andere geloofsovertuigingen.

Wij openen de dag samen met de kinderen met een kort gebed en circa 10 minuten catechese les met behulp van de methode “Trefwoord”. Dit zijn interactieve lessen, waarbij de leerkracht met de kinderen in gesprek gaat over verschillende thema’s. We sluiten hierbij zo veel mogelijk aan op de actualiteit en op feesten en vieringen van het kerkelijk jaar. Als katholieke school willen wij een duidelijke plaats geven aan vieringen. Vieringen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan waar we kinderen in willen vormen; een bijdrage leveren aan de samenleving, verantwoording kunnen dragen en het ontwikkelen van vertrouwen. Tijdens klassengesprekken en vieringen, die enkele malen per jaar in de kerk plaatsvinden, wordt ingegaan op de oorsprong van kerkelijke feesten en welke betekenis ze tegenwoordig hebben.

We vieren zowel de feesten uit het kerkelijk jaar als belangrijke momenten in de school en uit het leven van de kinderen (verjaardagen). In de vieringen proberen wij een centraal thema op verschillende manieren in een goede samenhang te belichten. Hiervoor kunnen verschillende invalshoeken gehanteerd worden. Te denken valt aan een toneelstuk, een Bijbelverhaal, een liedje of een symbool.

We proberen de volgende kernwaarden in onze vieringen zoveel mogelijk terug te laten komen tijdens de vieringen: "De viering verhoogt de saamhorigheid op school en bezorgt de kinderen een waardevolle herinnering aan hun schooltijd."

  • Vaak zit er een element van zorg in de viering. We appelleren aan een moreel besef bij de kinderen.
  • De kinderen leren over het thema van de viering, een bredere belangstelling wordt geactiveerd.
  • De kinderen tonen respect voor het thema en respect voor elkaar.
  • De viering creëert verbinding met de lokale gemeenschap.

Wij vinden het belangrijk dat de kinderen actief participeren tijdens de vieringen. Door kinderen voorafgaand aan de viering, vaak met behulp van de methode Trefwoord, in de lessen al kennis te laten maken met de achtergrond van het feest, met bijhorende tradities en bijbel verhalen, zijn kinderen meer betrokken.

De voorbereiding van kinderen op de Eerste Heilige Communie en het Heilig Vormsel valt onder verantwoordelijkheid van de Parochie.

Behalve in de lessen levensbeschouwing en vieringen, maken we de identiteit van de school ook zichtbaar te maken in ons pedagogisch handelen en in de in de positie die de school inneemt in de samenleving. Het gaat ons hierbij met name om:

  • De wil om je voor iets in te zetten, dat niet in eerste instantie je eigen belang dient. Door deelname aan activiteiten met maatschappelijke belang, creëren we maatschappelijke bewustwording bij de kinderen en motiveren we ze tot een eigen inbreng.
  • Respect voor verschillen tussen mensen. We leren kinderen naar elkaar te luisteren en elkaar te respecteren, ondanks dat we allemaal anders zijn. Ons doel is maximaal bij te dragen aan het vormen van onze leerlingen, tot sociale, respectvolle mensen die hun verantwoordelijkheid nemen in hun gezin, de gemeenschap en in onze complexe samenleving.

Voor meer informatie over het onderwerp identiteit verwijzen wij naar de “brochure identiteit’ van Catent op onze website

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl