Onze visie

Leidraad tijdens ons werk

Onze visie

Voorspelbaarheid en structuur in het handelen van de leerkrachten, dragen bij aan een veilig schoolklimaat en een goede sfeer op De Kwinkslag. Dit maakt dat uw kind zich prettig voelt op school en zich persoonlijk zal ontwikkelen.

Wij vinden dat het hebben van vertrouwen en je veilig voelen, een randvoorwaarde is voor een gezonde en totale ontwikkeling. Kinderen die vertrouwen hebben durven initiatief te nemen, relaties aan te gaan en zorg te dragen voor anderen.

Daltononderwijs biedt optimale ontwikkelingskansen voor ieder kind. Op een Daltonschool staat niet de leerstof, maar het kind centraal. Elk kind is uniek met eigen kwaliteiten en talenten. Deze unieke kwaliteiten worden in de lessen benut door leerlingen aan te spreken en te beoordelen op hun eigen niveau en mogelijkheden. Steeds opnieuw onderzoekt de leerkracht wat een individuele leerling nodig heeft om verder te komen in zijn ontwikkeling.

Daltononderwijs kent 5 kernwaarden:

 • Verantwoordelijkheid.
 • Zelfstandigheid.
 • Samenwerking.
 • Reflectie.
 • Effectiviteit.

De vijf kernwaarden vormen het uitgangspunt om het onderwijs zo vorm te geven dat het kind zich optimaal kan ontwikkelen. Bij het werken en leren is de taak het uitgangspunt. Zo is er voor elk kind een taak op maat. We geven het kind ons vertrouwen in zijn of haar weg in onze basisschool en dat vertrouwen moet natuurlijk ook beantwoord worden.


Behalve kennisoverdracht, moet ook de sociaal-emotionele scholing van kinderen een belangrijke plaats innemen in het basisonderwijs. Een kind met sociaal-emotionele problemen, is niet in staat om optimaal leerstof op te nemen en zal vaker moeilijkheden ondervinden in de omgang met anderen. Wij proberen via onze sociaal-emotionele scholing de kinderen te leren, dat je altijd een keuze hebt in hoe je op emoties reageert. Emotionele intelligentie richt zich op een vijftal hoofdterreinen:

· Kennis van eigen emoties (herkennen van een gevoel wanneer het optreedt).

· Het reguleren van emoties (jezelf kalmeren, angst/kribbigheid van je afzetten).

 • Zelfmotivatie (concentratie, onderdrukken van impulsiviteit).
 • Onderkennen van andermans emoties (empathie).
 • Het omgaan met relaties.

Een goede sociaal-emotionele begeleiding, geeft kinderen vertrouwen om te gaan met lastige situaties in het dagelijks leven. Om dit te bereiken, gebruiken wij:

 • De Kanjertraining
 • De groepvergadering
 • De kindgesprekken.

Eén keer per week hebben alle kinderen in alle groepen Kanjertraining. Het doel van de kanjertraining is de sfeer in de klas en in de school, goed te houden of te verbeteren. De regels die centraal bij de kanjertraining staan zijn:

 • We vertrouwen elkaar.
 • We helpen elkaar.
 • Niemand speelt de baas.
 • Niemand lacht uit.
 • Niemand doet zielig

Soorten gedrag

De Kanjertraining herkent vier soorten gedrag. Deze worden getypeerd door 4 dieren, welke zijn gekoppeld aan 4 gekleurde petjes.

 • Arend – zwarte pet (macht).
 • Konijn – gele pet (angst).
 • Aap – rode pet (uitlachen).
 • Tijger – witte pet (sterk).

Op een speelse manier en door het benoemen van het gedrag, worden kinderen bewust gemaakt van hun eigen houding en gedrag.

Klik hier voor het Kanjerprotocol versie 2021


Deze is op een vast tijdstip. In de map voor deze vergadering kan iedereen (leerkracht en kinderen) punten zetten om met de hele groep te bespreken. Alles in de map moet in het teken staan van een verbetering van de groepssituatie.

Punten die dan bijvoorbeeld aan de orde komen:

 • Het met de hele groep organiseren van bepaalde activiteiten.
 • Het oplossen van ruzies/problemen.
 • Voorstellen om de klas gezelliger aan te kleden.
 • Het waarom van een bepaalde afspraak

Het verbaast ons steeds weer hoe inventief kinderen zijn met het aandragen van oplossingen. Bovendien blijken deze oplossingen beter te werken, omdat de kinderen ze zelf hebben bedacht. Natuurlijk spreken we met de kinderen over de aard van de oplossingen. Voorop moet staan:

· Veiligheid van iedereen.

· Respect voor een ander (behandel een ander zoals je zelf ook behandeld wilt worden).

· De oplossing moet passen binnen de bestaande afspraken en regels.

Elke week is er een les uit de Kanjertraining en een groepsvergadering. De lessen staan niet op zich, elke dag gebruiken we de Kanjerregels en de Kanjertaal: het is een Way of Life.

· De kindgesprekken ook wel talentgesprekken genoemd.

Deze gebeuren met individuele kinderen, die om welke reden dan ook in een gesprek met de groepsleerkracht, de interne begeleidster of directeur plaatsvinden.

Samen wordt gezocht naar oplossingen, naar mogelijkheden en naar beperkingen, waarbij het kind een leidende rol wordt toebedacht.

Om kindgesprekken goed te kunnen inzetten heeft het team daar scholing in gehad.


De identiteit van onze school is zichtbaar door wat we uitdragen naar de kinderen en de onderwijskundige keuzes die we maken. De Kwinkslag verzorgt onderwijs vanuit een katholieke levensbeschouwing, waarbij we tevens ruimte bieden aan andere geloofsovertuigingen. Wij openen de dag samen met de kinderen met een kort gebed en circa 10 minuten catechese les met behulp van de methode “Trefwoord”. Dit zijn interactieve lessen, waarbij de leerkracht met de kinderen in gesprek gaat over verschillende thema’s. We sluiten hierbij zo veel mogelijk aan op de actualiteit en op feesten en vieringen van het kerkelijk jaar. Als katholieke school willen wij een duidelijke plaats geven aan vieringen. Vieringen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan waar we kinderen in willen vormen; een bijdrage leveren aan de samenleving, verantwoording kunnen dragen en het ontwikkelen van vertrouwen. Tijdens klassengesprekken en vieringen, die enkele malen per jaar in de kerk plaatsvinden, wordt ingegaan op de oorsprong van kerkelijke feesten en welke betekenis ze tegenwoordig hebben. We vieren zowel de feesten uit het kerkelijk jaar als belangrijke momenten in de school en uit het leven van de kinderen (verjaardagen). In de vieringen proberen wij een centraal thema op verschillende manieren in een goede samenhang te belichten. Hiervoor kunnen verschillende invalshoeken gehanteerd worden. Te denken valt aan een toneelstuk, een Bijbelverhaal, een liedje of een symbool. We proberen de volgende kernwaarden in onze vieringen zoveel mogelijk terug te laten komen tijdens de vieringen: “De viering verhoogt de saamhorigheid op school en bezorgt de kinderen een waardevolle herinnering aan hun schooltijd.”

 • Vaak zit er een element van zorg in de viering. We appelleren aan een moreel besef bij de kinderen.
 • De kinderen leren over het thema van de viering, een bredere belangstelling wordt geactiveerd.
 • De kinderen tonen respect voor het thema en respect voor elkaar.
 • De viering creëert verbinding met de lokale gemeenschap.

Wij vinden het belangrijk dat de kinderen actief participeren tijdens de vieringen. Door kinderen voorafgaand aan de viering, vaak met behulp van de methode Trefwoord, in de lessen al kennis te laten maken met de achtergrond van het feest, met bijhorende tradities en bijbel verhalen, zijn kinderen meer betrokken. De voorbereiding van kinderen op de Eerste Heilige Communie en het Heilig Vormsel valt onder verantwoordelijkheid van de Parochie. Behalve in de lessen levensbeschouwing en vieringen, maken we de identiteit van de school ook zichtbaar in ons pedagogisch handelen en in de positie die de school inneemt in de samenleving. Het gaat ons hierbij met name om:

 • De wil om je voor iets in te zetten, dat niet in eerste instantie je eigen belang dient. Door deelname aan activiteiten met maatschappelijke belang, creëren we maatschappelijke bewustwording bij de kinderen en motiveren we ze tot een eigen inbreng.
 • Respect voor verschillen tussen mensen. We leren kinderen naar elkaar te luisteren en elkaar te respecteren, ondanks dat we allemaal anders zijn. Ons doel is maximaal bij te dragen aan het vormen van onze leerlingen, tot sociale, respectvolle mensen die hun verantwoordelijkheid nemen in hun gezin, de gemeenschap en in onze complexe samenleving. Voor meer informatie over het onderwerp identiteit verwijzen wij naar de “brochure identiteit’ van Catent op onze website.

Het beleid en de aanpak van onze school is gericht op:

 • Talentontwikkeling
 • Leerlingzorg
 • Leesbevordering
 • Meer- en hoogbegaafdheid
 • Cultuureducatie en kunstzinnige vorming
 • Bewegend leren en buiten lessen