Praktische informatie

Handig voor u verzameld!

Praktische informatie

Van schooltijden tot tussenschoolse opvang en van ouderbijdrage tot rapporten. Hier vindt u alle praktische informatie over basisschool de Kwinkslag.

Wij hanteren een continurooster

Maandag 8.30 uur – 14.15 uur
Dinsdag 8.30 uur – 14.15 uur
Woensdag 8.30 uur – 13.30 uur
Donderdag 8.30 uur – 14.15 uur
Vrijdag 8.30 uur – 14.15 uur
 • Mocht uw kind ziek zijn, dan kunt u dit per telefoon doorgeven vanaf 7.45 uur

Maandag 13.15-14.00 uur Beide groepen 1/2 Eigen leerkrachten
Dinsdag 08.30-09.15 uur Groep 5 Eigen leerkracht
09.15-10.00 uur Groep 6 Juf Manon
10.15-11.00 uur aug-jan: groep 1/2a
jan-juli: groep 1/2b
Eigen leerkracht
11.00-11.45 uur Groep 4 Eigen leerkracht
11.45-12.30 uur Groep 3 Eigen leerkracht
12.45-13.30 uur Groep 8 Juf Ageeth
13.30-14.15 uur Groep 7 Eigen leerkracht
Vrijdag 08.30-09.15 uur Groep 4 Vakdocent: Sven Wesselink
09.15-10.00 uur Groep 5 Vakdocent: Sven Wesselink
10.15-11.00 uur aug-jan: groep 1/2b
jan-juli: groep 1/2a
Vakdocent: Sven Wesselink
11.00-11.45 uur Groep 3 Vakdocent: Sven Wesselink
12.00-12.45 uur Groep 8 Vakdocent: Sven Wesselink
12.45-13.30 uur Groep 6 Vakdocent: Sven Wesselink
13.30-14.15 uur Groep 7 Vakdocent: Sven Wesselink

Alle leerlingen in Nederland moeten naar school. Dat geldt natuurlijk ook voor uw kind. Dat staat in de Leerplichtwet 1969, die in 1994 is herzien. Als uw kind vier jaar is, mag het naar de basisschool. Uw kind is leerplichtig vanaf de eerste schooldag van de maand, volgend op die waarin het vijf jaar wordt. Op de site Rijksoverheid-Leerplicht kunt u veel extra informatie vinden. De gemeente let erop, dat men zich houdt aan de regels van de leerplicht. Daarvoor zijn speciale medewerkers aangesteld, de leerplichtambtenaren.

Zij hebben een controlerende taak.
Van alle leerlingen, die een of meerdere dagen afwezig zijn, wordt een geautomatiseerd registratiesysteem bijgehouden. Indien sprake is van ongeoorloofd verzuim, wordt dit gemeld aan de leerplichtambtenaren. Deze kunnen u in geval van ongeoorloofd verzuim een boete opleggen.

Naast de controlerende taak hebben leerplichtambtenaren ook een preventieve taak om thuiszitten te voorkomen. Ze willen graag tijdig met ouders en school meedenken in oplossingen.

Kinderen op de basisschool moeten 7520 uur verdeeld over 8 jaar naar de basisschool. De kinderen eten tussen de middag  in hun eigen klas hun lunch. Er wordt rekening gehouden met de tijd waarin de kinderen hun lunch kunnen opeten en tijd waarin ze altijd even buiten kunnen spelen, dat betekent concreet dat elk kind voldoende tijd krijgt om zijn/haar lunch op te eten en ook voldoende tijd krijgt om buiten te spelen.

De Kwinkslag heeft het certificaat ”Gezonde school”, daarom adviseren wij uw kind een gezonde lunch mee te geven, zonder snoep of andere zoetigheid.

Op de schoolkalender en in de schoolgids vindt naast de schooltijden ook de vakanties en de studiedagen, waarop de kinderen vrij zijn.

 • Het kan voorkomen dat het KNMI code rood afgeeft. Ook dan is onze school gesloten, omdat alle leerkrachten van buiten Slagharen moeten komen.

Bekijk hier ons schoolplan 2023-2026.


Hier vindt u het jaarverslag 2022 en jaarplan 2023.


Voor het aanvragen van kort verlof (bruiloft, begrafenis, jubilea van familieleden) kunt u een formulier bij de directeur opvragen. Ook kan in bijzondere gevallen voor een leerling van vijf jaar, afgeweken worden van de schoolweek. Om vrij te vragen dient u – met het formulier – zich schriftelijk te richten tot de directeur. U mag er niet als vanzelfsprekend van uitgaan, dat ieder verzoek voor verlof zal worden gehonoreerd. Indien er sprake is van ongeoorloofd verzuim, zal dit volgens afspraak doorgegeven worden aan de leerplichtambtenaar van de gemeente.

Toestemming voor (extra) vakantieverlof voor een gezinsvakantie, dient u minimaal zes weken van tevoren schriftelijk bij de directeur van de school aan te vragen. Toestemming mag alleen worden verleend wanneer wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het niet mogelijk is om in één van de schoolvakanties tijdens een schooljaar twee weken aaneengesloten met het gezin op vakantie te gaan. Bij de aanvraag moet een werkgeversverklaring worden overlegd, waaruit blijkt dat er geen verlof binnen één van de officiële schoolvakanties mogelijk is. Bij de “specifieke aard van het beroep” moet gedacht worden aan ouders die werkzaam zijn in de horeca, camping of in de agrarische sector (seizoensgebonden bedrijven).

Het verlof:

 • Mag hooguit éénmaal per schooljaar worden verleend.
 • Mag niet langer duren dan tien schooldagen.
 • Mag niet in combinatie met ander verlof worden verleend. Is er éénmaal voor een kortere periode verlof verleend, dan mag er dat jaar niet nog eens verlof voor vakantie worden verleend.
 • Mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar, dit om te voorkomen dat een leerling met een achterstand begint.

Het formulier voor het aanvragen van dit vakantieverlof is af te halen bij de directeur.


Op onze school wordt zorgvuldig omgegaan met gegevens van leerlingen. We hebben leerlinggegevens nodig, om onze leerlingen goed onderwijs te kunnen geven en te kunnen begeleiden. Ook worden leerlinggegevens opgeslagen voor een goede administratieve organisatie van de school.

De meeste leerlinggegevens komen van u als ouder/verzorger bij de inschrijving van uw zoon/dochter op onze school. Het betreft dan vooral NAW-gegevens en gegevens over u als ouder/verzorger.

Naast de gegevens die we van u krijgen, leggen leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel (bijv. de orthopedagoog of de intern begeleider) ook gegevens vast, zoals bijvoorbeeld cijfers en vorderingen.

En soms worden er bijzondere persoonsgegevens, zoals medische informatie (dyslexie of ADHD) geregistreerd. Dit gebeurt met name, als dat nodig is voor de juiste begeleiding van uw zoon/dochter.

Algemene leerlinggegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratie- en leerlingvolgsysteem. Het systeem is beveiligd en de toegang tot de gegevens is beperkt tot medewerkers van onze school.

Omdat onze school deel uitmaakt van stichting Catent, worden (een beperkt aantal) leerlinggegevens met het College van Bestuur gedeeld. Het delen van gegevens richt zich op benodigde gemeenschappelijke administratie, de leerling-ondersteuningsstructuur op Catent niveau, en/of plaatsingsbeleid.

De wijze waarop we met leerlinggegevens omgaan, is uitvoerig beschreven in het AVG-reglement, gehanteerd door onze Stichting Catent. Hierin staat wat de rechten en plichten zijn van u als ouder/verzorger en van de medewerkers van de school/stichting ten aanzien van de op school geregistreerde en gebruikte gegevens. Het reglement is met instemming van de GMR door het College van Bestuur van Stichting Catent vastgesteld. Het reglement is in te zien op www.catent.nl


Tijdens de lessen maken wij gebruik van een aantal digitale leermaterialen. Veelal op het niveau van Stichting Catent, worden strikte afspraken gemaakt met uitgevers, distributeurs en leveranciers van leermiddelen over het gebruik van bepaalde leerlinggegevens. Op basis van een modelbewerkersovereenkomst behorend bij de sector primair onderwijs leggen we deze afspraken schriftelijk vast. Een voorbeeld van een dergelijke modelovereenkomst is te vinden op www.catent.nl (zie verwijzing eerder genoemd).

Onder andere geven we leerlingen eenvoudig toegang tot digitaal leermateriaal via ‘Basispoort’. Deze software maakt het geven van onderwijs op maat via gedigitaliseerde leermiddelen mogelijk. Het maken van bijvoorbeeld een online toets, is alleen mogelijk als de docent weet welke leerling de antwoorden heeft ingevoerd. Hiervoor zijn leerlinggegevens nodig. Het gaat dan om gegevens als een identificatienummer van Basispoort, voornaam, achternaam, tussenvoegsel, geboortedatum, leerlingkey, groepskey, groepsnaam, jaargroep, geslacht en het identificatienummer van de school. Er worden bij instanties als ‘Basispoort’ geen leer- of toetsresultaten opgeslagen en/of uitgewisseld.

Leerlinginformatie delen met andere organisaties, niet zijnde organisaties gericht op digitale leermaterialen, wordt alleen gedaan als u daar toestemming voor geeft, tenzij de uitwisseling verplicht is volgens de wet.


Onze schoolgids, website, nieuwsbrieven etc. zijn belangrijke informatiebronnen voor ouders, die op zoek zijn naar een school voor hun kind(eren). Met foto’s e.d. laten we zien waar we als school mee bezig zijn. Voor het gebruik van foto’s en filmpjes waar leerlingen opstaan, vragen wij (vooraf) uw toestemming. U als ouder/verzorger mag altijd besluiten om die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven instemming in te trekken. Als u toestemming heeft gegeven, blijven wij natuurlijk zorgvuldig met het beeldmateriaal omgaan en wegen wij per keer af of het verstandig is een foto/filmpje te plaatsen. Gericht op het vragen van toestemming ontvangt u een formulier. Er worden geen herkenbare foto’s en filmpjes geplaatst op de social media, zoals WhatsApp en Facebook.

De foto’s op de website kunnen alleen geplaatst worden als u daarvoor toestemming verleend.

U als ouder/verzorger heeft te allen tijde het recht om de door ons geregistreerde gegevens van en over uw zoon/dochter in te zien. Als gegevens niet kloppen, dan mag u van ons verwachten dat wij – op uw verzoek – de informatie verbeteren of aanvullen. Als gegevens die zijn opgeslagen, niet meer relevant zijn voor de school, mag u vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen. Voor vragen of het uitoefenen van uw rechten, kunt u contact opnemen met de directeur. U kunt ook vragen stellen via privacy@catent.nl

Op de site: www.catent.nl wordt tevens informatie over privacy geplaatst.


Aangezien het onderwijs geen beroepscode kent, beroept stichting Catent zich o.a. op de Landelijke Norm Publiek Taak. Deze is door de brancheorganisatie, waartoe Catent behoort, ondertekend. De algemeen geldende gedragsnorm die daarin gehanteerd worden die ook voor Catent geldt is:

 • Agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak worden nooit getolereerd
 • Werknemers in de publieke sector moeten de ruimte krijgen hun werk te doen
 • Hun aanwijzingen moeten altijd worden opgevolgd
 • De orde mag niet worden verstoord

Als vervolg op deze code heeft Stichting Catent afspraken gericht op de omgang met elkaar, vastgelegd in de “Gedragscode Catent”. De volledige tekst van deze code kunt u lezen op de website van Catent.


De meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken zullen in eerste instantie in goed overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze worden opgelost. Wanneer dat echter, gelet op de aard van de klacht niet mogelijk is, of wanneer de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaats gevonden, kunt u een beroep doen op de klachtenregeling. De school hanteert de klachtenregeling van Catent.

Informatie hierover kunt u vinden op de website van Catent, onder het kopje “Voor ouders”.

Klachtencommissie

Er is een Interne klachtencommissie (IKC) verbonden aan de Stichting Catent. Deze bestaat uit:

Voorzitter: de heer mr. S.M.C. Verheyden
Lid: mevrouw. A. Zandbergen
Lid: de heer H. Slabbekoorn

De IKC is te bereiken via e-mailadres IKC@catent.nl.
In uitzonderlijke gevallen (indien u niet over e-mail beschikt) kunt u gebruik maken van het adres IKC, Postbus 290, 8000 AG Zwolle.
Een klacht die wordt ingediend bij de IKC wordt conform het reglement-IKC behandeld. Het reglement is terug te vinden op de website van Stichting Catent onder het kopje “Voor ouders”.

Het College van Bestuur van Catent is eindverantwoordelijk voor de beslissingen die, naar aanleiding van een ingediende klacht bij de klachtencommissie, al dan niet worden genomen.


Elke school heeft een contactpersoon aangesteld. De rol van de contactpersoon is:

 • voorlichting en informatie geven aan ouders en personeel over de procedure van de klachtafhandeling.
 • juiste procedurele behandeling en afhandeling van de klacht
 • doorverwijzen naar vertrouwenspersoon, vertrouwensinspecteur en/of klachtencommissie.

De contactpersoon van de school: mw. A.T.B. Smit (Astrid) (bereikbaar via school).

Aan Catent is ook een vertrouwenspersoon verbonden. Deze heeft als taak te boordelen of bij een klacht door bemiddeling tot een bevredigend resultaat voor alle partijen kan worden gekomen. Op dit moment is aan Catent als vertrouwenspersoon verbonden dhr. E. Heeremans, bereikbaar via tel. 038 – 3031844.


De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u, als ouders. Jarenlang is er diezelfde weg van huis naar school en weer terug. Een school kies je dus met zorg.

Het team van de Kwinkslag heeft voor u deze schoolgids samengesteld om u te helpen bij het kiezen van een school voor uw kind. In deze gids beschrijven we waarvoor we staan, welke uitgangspunten we hanteren en hoe wij proberen de kwaliteit van ons onderwijs hoog te houden en te verbeteren. Natuurlijk is deze gids ook bedoeld voor ouders die nu hun kinderen op onze school hebben. Aan hen leggen we verantwoording af over onze manier van werken en voor de resultaten die we op de Kwinkslag halen.

In deze gids schrijven we over identiteit, doelen, en werkwijze van onze school, de zorg voor de kinderen en de resultaten van het onderwijs.

Klik hier om de Schoolgids 2022-2023 te lezen.


In het primair onderwijs is de medezeggenschap van personeelsleden en ouders op het schoolbeleid
geregeld door de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMS). De vertaalslag daarvan is vastgelegd in het
MR-reglement binnen Stichting Catent. Het reglement ligt voor ouders ter inzage bij de directeur, is te
vinden op onze website KBS De Kwinkslag en op de website van Stichting Catent (www.catent.nl).
In onze MR hebben drie ouders en drie teamleden zitting. In de MR zijn ouders en teamleden
gelijkwaardige gesprekspartners. De directeur van de school is adviseur van de MR. De zittingsduur van
een MR-lid is drie jaar. Onze MR vergadert ongeveer zes keer per jaar en geeft advies dan wel
instemming, gericht op het schoolbeleid vanuit een constructieve en proactieve houding.
Leden van de MR zijn:
 Melanie Arkes
 Michan Katerbarg
 Matthijs Boertjes
 Petra Hermes
 Ageeth Jansen
 Chantal Visscher