Praktische informatie

Handig voor u verzameld!

Praktische informatie

Van schooltijden tot ouderbijdrage en rapporten. Hier vindt u alle praktische informatie over basisschool de Kwinkslag.

Wij hanteren een continurooster

Maandag 8.30 uur – 14.15 uur
Dinsdag 8.30 uur – 14.15 uur
Woensdag 8.30 uur – 13.30 uur
Donderdag 8.30 uur – 14.15 uur
Vrijdag 8.30 uur – 14.15 uur
 • Mocht uw kind ziek zijn, dan kunt u dit per telefoon doorgeven vanaf 7.45 uur

 

Woensdag 08.90-09.15 Groep 5 juf Manon
09.15-10.00 Groep 8 juf Ageeth
10.00-10.45 Groep 7 juf Ageeth
10.45-11.30 Groep 4 juf Petra
11.30-12.15 Groep 3 juf Astrid
12.15-13.00 Groep 6 juf Emmelie
13.00-13.30 Groep 1/2 * juf Kim/ juf Ria/ Juf Monique
Vrijdag 08.30-09.15 uur Groep 7 juf Ageeth
09.15-10.00 uur Groep 5 juf Ageeth
10.00-10.45 uur Groep 6 juf Emmelie
10.45-11.30 uur Groep 2 juf Kim
11.30-12.45 uur Groep 1*
12.45-13.30 uur
13.30-14.15 uur Groep 8 juf Chantal

 


Voor het aanvragen van kort verlof (bruiloft, begrafenis, jubilea van familieleden) kunt u een formulier bij de directeur opvragen. Ook kan in bijzondere gevallen voor een leerling van vijf jaar, afgeweken worden van de schoolweek. Om vrij te vragen dient u – met het formulier – zich schriftelijk te richten tot de directeur. U mag er niet als vanzelfsprekend van uitgaan, dat ieder verzoek voor verlof zal worden gehonoreerd. Indien er sprake is van ongeoorloofd verzuim, zal dit volgens afspraak doorgegeven worden aan de leerplichtambtenaar van de gemeente.

Toestemming voor (extra) vakantieverlof voor een gezinsvakantie, dient u minimaal zes weken van tevoren schriftelijk bij de directeur van de school aan te vragen. Toestemming mag alleen worden verleend wanneer wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het niet mogelijk is om in één van de schoolvakanties tijdens een schooljaar twee weken aaneengesloten met het gezin op vakantie te gaan. Bij de aanvraag moet een werkgeversverklaring worden overlegd, waaruit blijkt dat er geen verlof binnen één van de officiële schoolvakanties mogelijk is. Bij de “specifieke aard van het beroep” moet gedacht worden aan ouders die werkzaam zijn in de horeca, camping of in de agrarische sector (seizoensgebonden bedrijven).

Het verlof:

 • Mag hooguit éénmaal per schooljaar worden verleend.
 • Mag niet langer duren dan tien schooldagen.
 • Mag niet in combinatie met ander verlof worden verleend. Is er éénmaal voor een kortere periode verlof verleend, dan mag er dat jaar niet nog eens verlof voor vakantie worden verleend.
 • Mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar, dit om te voorkomen dat een leerling met een achterstand begint.

Het formulier voor het aanvragen van dit vakantieverlof is af te halen bij de directeur.


Op onze school wordt zorgvuldig omgegaan met gegevens van leerlingen. We hebben leerlinggegevens nodig, om onze leerlingen goed onderwijs te kunnen geven en te kunnen begeleiden. Ook worden leerlinggegevens opgeslagen voor een goede administratieve organisatie van de school.

De meeste leerlinggegevens komen van u als ouder/verzorger bij de inschrijving van uw zoon/dochter op onze school. Het betreft dan vooral NAW-gegevens en gegevens over u als ouder/verzorger.

Naast de gegevens die we van u krijgen, leggen leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel (bijv. de orthopedagoog of de intern begeleider) ook gegevens vast, zoals bijvoorbeeld cijfers en vorderingen.

En soms worden er bijzondere persoonsgegevens, zoals medische informatie (dyslexie of ADHD) geregistreerd. Dit gebeurt met name, als dat nodig is voor de juiste begeleiding van uw zoon/dochter.

Algemene leerlinggegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratie- en leerlingvolgsysteem. Het systeem is beveiligd en de toegang tot de gegevens is beperkt tot medewerkers van onze school.

Omdat onze school deel uitmaakt van stichting Catent, worden (een beperkt aantal) leerlinggegevens met het College van Bestuur gedeeld. Het delen van gegevens richt zich op benodigde gemeenschappelijke administratie, de leerling-ondersteuningsstructuur op Catent niveau, en/of plaatsingsbeleid.

De wijze waarop we met leerlinggegevens omgaan, is uitvoerig beschreven in het AVG-reglement, gehanteerd door onze Stichting Catent. Hierin staat wat de rechten en plichten zijn van u als ouder/verzorger en van de medewerkers van de school/stichting ten aanzien van de op school geregistreerde en gebruikte gegevens. Het reglement is met instemming van de GMR door het College van Bestuur van Stichting Catent vastgesteld. Het reglement is in te zien op www.catent.nl


Tijdens de lessen maken wij gebruik van een aantal digitale leermaterialen. Veelal op het niveau van Stichting Catent, worden strikte afspraken gemaakt met uitgevers, distributeurs en leveranciers van leermiddelen over het gebruik van bepaalde leerlinggegevens. Op basis van een modelbewerkersovereenkomst behorend bij de sector primair onderwijs leggen we deze afspraken schriftelijk vast. Een voorbeeld van een dergelijke modelovereenkomst is te vinden op www.catent.nl (zie verwijzing eerder genoemd).

Onder andere geven we leerlingen eenvoudig toegang tot digitaal leermateriaal via ‘Basispoort’. Deze software maakt het geven van onderwijs op maat via gedigitaliseerde leermiddelen mogelijk. Het maken van bijvoorbeeld een online toets, is alleen mogelijk als de docent weet welke leerling de antwoorden heeft ingevoerd. Hiervoor zijn leerlinggegevens nodig. Het gaat dan om gegevens als een identificatienummer van Basispoort, voornaam, achternaam, tussenvoegsel, geboortedatum, leerlingkey, groepskey, groepsnaam, jaargroep, geslacht en het identificatienummer van de school. Er worden bij instanties als ‘Basispoort’ geen leer- of toetsresultaten opgeslagen en/of uitgewisseld.

Leerlinginformatie delen met andere organisaties, niet zijnde organisaties gericht op digitale leermaterialen, wordt alleen gedaan als u daar toestemming voor geeft, tenzij de uitwisseling verplicht is volgens de wet.


Onze schoolgids, website, nieuwsbrieven etc. zijn belangrijke informatiebronnen voor ouders, die op zoek zijn naar een school voor hun kind(eren). Met foto’s e.d. laten we zien waar we als school mee bezig zijn. Voor het gebruik van foto’s en filmpjes waar leerlingen opstaan, vragen wij (vooraf) uw toestemming. U als ouder/verzorger mag altijd besluiten om die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven instemming in te trekken. Als u toestemming heeft gegeven, blijven wij natuurlijk zorgvuldig met het beeldmateriaal omgaan en wegen wij per keer af of het verstandig is een foto/filmpje te plaatsen. Gericht op het vragen van toestemming ontvangt u een formulier. Er worden geen herkenbare foto’s en filmpjes geplaatst op de social media, zoals WhatsApp en Facebook.

De foto’s op de website kunnen alleen geplaatst worden als u daarvoor toestemming verleend.

U als ouder/verzorger heeft te allen tijde het recht om de door ons geregistreerde gegevens van en over uw zoon/dochter in te zien. Als gegevens niet kloppen, dan mag u van ons verwachten dat wij – op uw verzoek – de informatie verbeteren of aanvullen. Als gegevens die zijn opgeslagen, niet meer relevant zijn voor de school, mag u vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen. Voor vragen of het uitoefenen van uw rechten, kunt u contact opnemen met de directeur. U kunt ook vragen stellen via privacy@catent.nl

Op de site: www.catent.nl wordt tevens informatie over privacy geplaatst.


Elke school heeft een contactpersoon aangesteld. De rol van de contactpersoon is:

 • voorlichting en informatie geven aan ouders en personeel over de procedure van de klachtafhandeling.
 • juiste procedurele behandeling en afhandeling van de klacht
 • doorverwijzen naar vertrouwenspersoon, vertrouwensinspecteur en/of klachtencommissie.

De contactpersoon van de school: mw. A.T.B. Smit (Astrid) (bereikbaar via school).

Aan Catent is ook een vertrouwenspersoon verbonden. Deze heeft als taak te boordelen of bij een klacht door bemiddeling tot een bevredigend resultaat voor alle partijen kan worden gekomen. Op dit moment is aan Catent als vertrouwenspersoon verbonden dhr. E. Heeremans, bereikbaar via tel. 038 – 3031844.


Op onze school maken we gezond en duurzaam eten voor iedereen makkelijk. Kinderen zijn volop in de groei en in ontwikkeling. Gezonde voeding zorgt voor genoeg energie en voedingsstoffen om lekker te spelen en te leren. Ook willen we rekening houden met het milieu. Als leerkrachten geven we daarin het goede voorbeeld. Samen met leerlingen en ouders/verzorgers zorgen we ervoor dat gezond en duurzaam eten op onze school de normaalste zaak van de wereld is.

Met dit voedingsbeleid laten we zien hoe we dat doen. Het is gebaseerd op de richtlijnen Schijf van Vijf van het Voedingscentrum. Wij stimuleren daarom voornamelijk producten te eten die in de Schijf van Vijf passen. Die zijn goed voor je gezondheid, en beter voor het milieu.

Eten met aandacht

Wij hanteren vaste eetmomenten. Een duidelijk dagritme geeft rust en houvast aan kinderen. We eten gezellig samen aan tafel, zowel tussen de middag als tijdens de ochtendpauze.   We nemen voldoende tijd voor de eetmomenten, zodat kinderen rustig kunnen eten en drinken. We eten met aandacht, zonder afleiding. Het creëert een mooi moment om met elkaar in gesprek te gaan over waar ons eten en drinken vandaan komt bijvoorbeeld. Televisie of speelgoed leidt af en dat kan ervoor zorgen dat kinderen niet in de gaten hebben hoeveel ze eten. Daardoor kunnen ze te veel of te weinig eten.

De ochtendpauze

We stimuleren ouders om voor de ochtendpauze een gezonde pauzehap mee te geven zoals groente en fruit. Ouders worden aangespoord om koek en snoep thuis te laten.

voorbeelden van pauzehappen op onze school:

 • Fruit, zoals appel, peer, banaan, kiwi, druiven, aardbeien en mandarijn.
 • Gedroogd fruit, zoals een doosje rozijnen of een een handje abrikozen of dadels.
 • Groente, zoals worteltjes, komkommer, paprika , snoeptomaatjes en radijsjes.
 • Een handje ongezouten noten*, zoals walnoten, pinda’s of hazelnoten. Volkoren of bruine boterham, volkoren knäckebröd of een volkoren mueslibol. Kijk voor geschikt beleg in de tabel ‘Voorbeelden van een gezonde lunch’.

De grote pauze

De lunchpauze is een rustmoment om samen te genieten van eten. Een gezonde en duurzame schoollunch bestaat het liefst vooral uit Schijf van Vijf-producten.

voorbeelden van een lunch op onze school:

 • Volkoren of bruin brood, volkoren knäckebröd of een volkoren mueslibol.
 • Besmeerd met halvarine of margarine uit een kuipje
 • Gezond beleg is bijvoorbeeld: o   20+ en 30+ (smeer)kaas, ei, hüttenkäse en light zuivelspread.
 • 100% notenpasta of pindakaas (zonder toegevoegd zout of suiker).
 • Groente en fruit, zoals tomaat, komkommer, paprika, banaan, appel en aardbei. Lekker als beleg of voor erbij!

Drinken

De kinderen op onze school drinken vooral water. We vragen ouders om geen limonade, frisdranken, sportdranken en vruchtensappen mee te geven omdat die vaak veel suiker bevatten. Light frisdranken bevatten vaak geen suiker, maar wel zuren die de tanden kunnen aantasten. Daarom stimuleren we dat alle leerlingen een eigen beker/bidon meenemen naar school voor water.  Leerlingen kunnen kun beker op school bijvullen met water. Ook hebben we een koelkast beschikbaar om dranken zoals halfvolle melk gekoeld te bewaren.

 

voorbeelden van gezonde dranken

 • Kraanwater.
 • Magere of halfvolle melk, karnemelk of magere of halfvolle drinkyoghurt zonder toegevoegd suiker.
 • (Lichte, lauwe) thee zonder suiker.

traktatiebeleid

Kinderen die jarig zijn, zetten we natuurlijk graag in het zonnetje. Veel kinderen brengen een traktatie mee. Dat vinden we leuk! Ook bij traktaties kiezen we voor gezond, zoals traktaties met groente en fruit.  Voor kinderen, maar ook voor leraren. Er zijn leuke, originele ideeën voor gezonde traktaties te vinden, bijvoorbeeld op www.voedingscentrum.nl/trakteren. En het hoeft echt geen enorm kunstwerk te zijn.

 

voorbeelden van gezonde traktaties:

 • Gebruik gezonde ingrediënten, zoals groente, (gedroogd) fruit of ongezouten noten. Maak er een leuke versiering van. Bijvoorbeeld met plakoogjes, gekleurd papier of doe ze in een vrolijk zakje.
 • Van ongezonde traktaties geef je het liefst een kleine portie, zoals naturel popcorn, een dun plakje ontbijtboek, een doosje yoghurtrozijnen of een klein zakje met snoepjes.
 • Iets anders dan eten kan ook, zoals stickers, uitdeelboekjes, stoepkrijt of klei.

Allergieën en dieetwensen  

We houden rekening met kinderen met allergieën of dieetwensen in verband met een bepaalde (geloofs)overtuiging. Denk aan notenallergie en coeliakie. Hierover maken we individuele afspraken met ouders, en indien nodig communiceren we die naar andere ouders.

Duurzaamheid 

Op onze school zijn we bezig met duurzaamheid. We geven graag een leefbare aarde door aan onze kinderen. Daarom delen we regelmatig tips hierover met ouders/verzorgers. Zoals:

 • Kies voor klimaatvriendelijke groente en fruit. Denk aan appels en peren in de winter, en aardbeien en blauwe bessen in de zomer. Een mooi ezelsbruggetje is ABCDE:  Appels, Bananen, Citrusfruit, Druiven En peren zijn het hele jaar door een klimaatvriendelijke keuze.
 • Voorkom voedselverspilling door eten dat overblijft op een ander moment te gebruiken: een boterham kan ’s middags nog worden opgegeten, en overgebleven fruit kan gesneden door de yoghurt als toetje.
 • Probeer afval en plastic verpakkingen te minimaliseren. Gebruik bijvoorbeeld een stevige luchtrommel en drinkbeker in plaats van boterhamzakjes en pakjes drinken.

Toezicht op beleid 

We vinden het natuurlijk belangrijk dat ons voedingsbeleid zoveel mogelijk wordt nageleefd. Lukt dat een keer niet, dan is dat niet meteen erg. We zullen ons voedingsbeleid onder de aandacht brengen als dat nodig is, op een vriendelijke manier.

 • Vinden we vaker snoep, cake, koek, chips of frisdrank in een broodtrommel, dan vragen we ouders om de volgende keer iets gezonds mee te geven. Gebeurt het vaker, dan gaat de leraar in gesprek met de ouders. Zo kunnen we samen naar oplossingen zoeken.
 • Als we een traktatie zien die niet bij het beleid van onze school past, dan informeren we de ouders en leggen uit dat dit niet de bedoeling is. Een volgende keer wordt de traktatie (deels) mee naar huis gegeven.

En we doen nog meer…

 • Elk schooljaar besteden we aandacht aan gezonde en duurzame voeding in onze lessen. School zien we namelijk als dé plek om kinderen bewust te maken van gezonde en duurzame voeding. Hiervoor gebruiken wij de smaaklessen.
 • We werken samen met de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) om de gezondheid van onze kinderen te bevorderen. Zij voeren een gezondheidsonderzoek uit in groep 2 en groep 7.
 • Als we ons zorgen maken over de eetgewoonten of het gewicht van een leerling, dan bespreken we deze in het zorgteam van onze school. Hier betrekken we uiteraard de ouders bij. We laten ouders weten bij wie ze terecht kunnen als ze vragen hebben over de eetgewoonten en het gewicht van hun kind.

De medezeggenschapsraad (MR)

In het primair onderwijs is de medezeggenschap van personeelsleden en ouders op het schoolbeleid geregeld door de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMS). De vertaalslag daarvan is vastgelegd in het MR-reglement binnen Stichting Catent. Het reglement ligt voor ouders ter inzage bij de directeur, is te vinden op onze website, en op de website van Stichting Catent: Medezeggenschap 

In onze MR hebben ouders en teamleden zitting. In de MR zijn ouders en teamleden gelijkwaardige gesprekspartners. De directeur van de school is adviseur van de MR. De zittingsduur van een MR-lid is jaar. Onze MR vergadert ongeveer keer per jaar en geeft advies dan wel instemming gericht op het schoolbeleid vanuit een constructieve en proactieve houding.  Leden van de MR zijn:

 • voorzitter en ouderlid: Mathijs Boertjes
 • secretaris en personeelslid: Melanie Arkes
 • ouderlid: Michan Katerbarg
 • ouderlid: Marielle de Jonge
 • personeelslid: Petra Hermes
 • personeelslid: Ageeth Jansen