Protocollen

Ook handige informatie.

Protocollen

Ook hier vindt u belangrijke informatie van schoolgids tot klachtenregeling.

De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u, als ouders. Jarenlang is er diezelfde weg van huis naar school en weer terug. Een school kies je dus met zorg.

Het team van de Kwinkslag heeft voor u deze schoolgids samengesteld om u te helpen bij het kiezen van een school voor uw kind. In deze gids beschrijven we waarvoor we staan, welke uitgangspunten we hanteren en hoe wij proberen de kwaliteit van ons onderwijs hoog te houden en te verbeteren. Natuurlijk is deze gids ook bedoeld voor ouders die nu hun kinderen op onze school hebben. Aan hen leggen we verantwoording af over onze manier van werken en voor de resultaten die we op de Kwinkslag halen.

In deze gids schrijven we over identiteit, doelen, en werkwijze van onze school, de zorg voor de kinderen en de resultaten van het onderwijs.

Klik hier om de Schoolgids 2023-2024 te lezen.


Bekijk hier ons schoolplan 2023-2026.


Hier vindt u het jaarverslag 2023 en jaarplan 2024.


Hier vindt u het Sop


Hier vindt u het zorgplan 2023-2024


Alle leerlingen in Nederland moeten naar school. Dat geldt natuurlijk ook voor uw kind. Dat staat in de Leerplichtwet 1969, die in 1994 is herzien. Als uw kind vier jaar is, mag het naar de basisschool. Uw kind is leerplichtig vanaf de eerste schooldag van de maand, volgend op die waarin het vijf jaar wordt. Op de site Rijksoverheid-Leerplicht kunt u veel extra informatie vinden. De gemeente let erop, dat men zich houdt aan de regels van de leerplicht. Daarvoor zijn speciale medewerkers aangesteld, de leerplichtambtenaren.

Zij hebben een controlerende taak.
Van alle leerlingen, die een of meerdere dagen afwezig zijn, wordt een geautomatiseerd registratiesysteem bijgehouden. Indien sprake is van ongeoorloofd verzuim, wordt dit gemeld aan de leerplichtambtenaren. Deze kunnen u in geval van ongeoorloofd verzuim een boete opleggen.

Naast de controlerende taak hebben leerplichtambtenaren ook een preventieve taak om thuiszitten te voorkomen. Ze willen graag tijdig met ouders en school meedenken in oplossingen.

Kinderen op de basisschool moeten 7520 uur verdeeld over 8 jaar naar de basisschool. De kinderen eten tussen de middag  in hun eigen klas hun lunch. Er wordt rekening gehouden met de tijd waarin de kinderen hun lunch kunnen opeten en tijd waarin ze altijd even buiten kunnen spelen, dat betekent concreet dat elk kind voldoende tijd krijgt om zijn/haar lunch op te eten en ook voldoende tijd krijgt om buiten te spelen.

De Kwinkslag heeft het certificaat ”Gezonde school”, daarom adviseren wij uw kind een gezonde lunch mee te geven, zonder snoep of andere zoetigheid.

Op de schoolkalender en in de schoolgids vindt naast de schooltijden ook de vakanties en de studiedagen, waarop de kinderen vrij zijn.

  • Het kan voorkomen dat het KNMI code rood afgeeft. Ook dan is onze school gesloten, omdat alle leerkrachten van buiten Slagharen moeten komen.

Aangezien het onderwijs geen beroepscode kent, beroept stichting Catent zich o.a. op de Landelijke Norm Publiek Taak. Deze is door de brancheorganisatie, waartoe Catent behoort, ondertekend. De algemeen geldende gedragsnorm die daarin gehanteerd worden die ook voor Catent geldt is:

  • Agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak worden nooit getolereerd
  • Werknemers in de publieke sector moeten de ruimte krijgen hun werk te doen
  • Hun aanwijzingen moeten altijd worden opgevolgd
  • De orde mag niet worden verstoord

Als vervolg op deze code heeft Stichting Catent afspraken gericht op de omgang met elkaar, vastgelegd in de “Gedragscode Catent”. De volledige tekst van deze code kunt u lezen op de website van Catent.


De meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken zullen in eerste instantie in goed overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze worden opgelost. Wanneer dat echter, gelet op de aard van de klacht niet mogelijk is, of wanneer de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaats gevonden, kunt u een beroep doen op de klachtenregeling. De school hanteert de klachtenregeling van Catent.

Informatie hierover kunt u vinden op de website van Catent, onder het kopje “Voor ouders”.

Klachtencommissie

Er is een Interne klachtencommissie (IKC) verbonden aan de Stichting Catent. Deze bestaat uit:

Voorzitter: de heer mr. S.M.C. Verheyden
Lid: mevrouw. A. Zandbergen
Lid: de heer H. Slabbekoorn

De IKC is te bereiken via e-mailadres IKC@catent.nl.
In uitzonderlijke gevallen (indien u niet over e-mail beschikt) kunt u gebruik maken van het adres IKC, Postbus 290, 8000 AG Zwolle.
Een klacht die wordt ingediend bij de IKC wordt conform het reglement-IKC behandeld. Het reglement is terug te vinden op de website van Stichting Catent onder het kopje “Voor ouders”.

Het College van Bestuur van Catent is eindverantwoordelijk voor de beslissingen die, naar aanleiding van een ingediende klacht bij de klachtencommissie, al dan niet worden genomen.